Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie


ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN van bemiddelingsbureau Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie TE Wegberg Duitsland

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen bemiddelingsbureau Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie en de klant, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Art. 1: Begripsbepaling
a. Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie:
Bemiddelingsbureau dat voor personen bemiddelt voor medische behandelingen door middel van georganiseerde groepsreizen en/of individueel afspraak met de medische kliniek Medical Park Istabul (hierna te noemen medische kliniek).

b.  Overeenkomst:
De Overeenkomst waarbij Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie zich jegens zijn wederpartij verbindt bestaat uit het verschaffen van de volgende diensten:
1. Afspraak maken, bemiddelen en in contact brengen met een gespecialiseerde medische kliniek.
2. Beantwoording van medische vragen via een gespecialiseerde Doktor.
3. Verzorgen van afspraakbevestiging, overeenkomst en overig informatie indien nodig.
4. Overige overeengekomen diensten.

De volgende diensten zullen niet worden verschaft door Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie, maar door een derde partij (de medische kliniek)
1. Vervoer in Turkije naar plaats medische instelling;
3. Vooronderzoek en behandeling in medische instelling;
4. Nacontrole in medische instelling;
5. Verblijf in hotel of gelijkwaardig onderkomen inclusief ontbijt;

In sommige gevallen kan de klant in overleg met Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie besluiten slechts enkele van bovenstaande componenten te kiezen. Zo kan de klant kiezen voor een individueel arrangement, waarbij meerdere van bovenstaande componenten door de klant zelf zullen worden verzorgd.

c. Dienstverlener:
De vervoerder, accommodatie verschaffer, reisorganisator, luchtvaartmaatschappij, ziekenhuis, medische instelling, arts en/of andere dienstverleners, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

d.Klant:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie in contact is getreden teneinde van de diensten van Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie gebruik te maken.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Art. 2, lid 1
Deze voorwaarden maken deel uit van alle ‘autorisatie/aanvraag bemiddeling’ overeenkomsten voor de respectievelijke medische behandelingen en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie en klant.
Art 2, lid 2
Deze voorwaarden prevaleren boven de eventueel aanwezige Algemene voorwaarden van de klant.
Art 2, lid 3
De klant doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
Art. 3, lid 1
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de klant van het aanbod van Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie. De aanvaarding geschiedt door de aanbetaling van €390,- van de gewenste behandeling.
Art 3, lid 2
De klant aanvaardt daarbij de Algemene Voorwaarden en betalingstermijnen welke door Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie zijn gesteld.
Art 3, lid 3
De klant verstrekt Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie voor of uiterlijk op de dag van de aanvaarding alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Indien blijkt dat de medische behandeling geen doorgang kan vinden wegens ongeschiktheid van de klant voor zulks een behandeling, als gevolg van onjuist en onvolledig verstrekte informatie over de gezondheidstoestand dan komt deze ongeschiktheid voor rekening en risico van de klant.
Art 3, lid 4
Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden en/of dienstverleners uitgegeven.

Artikel 4: Betaling
Art. 4, lid 1
Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie is een bemiddelingsbureau die zijn dienst aanbiedt. Betaling van de medische behandeling zal gedaan worden door middel van een aanbetaling van €390,- en de rest in de medische kliniek in Turkije.

Artikel 5: Kosten
Art. 5, lid 1
Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie heeft het recht de kosten van de medische kliniek te wijzigen tot 5 weken voor vertrek, indien de kosten van de medische behandeling en of reis/verblijf met meer dan 20% stijgen.
Art. 5, lid 2
De klant heeft het recht een verhoging van de kosten als bedoeld in de vorige lid af te wijzen. Hij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

Artikel 6: informatie
Art. 6, lid 1
De klant dient zelf de reis te regelen en in bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en dergelijke.
Art. 6, lid 2
De klant zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig vóór vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.
Art. 6, lid 3
Indien de klant de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Artikel 7: Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie
Art. 7, lid 1
Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de klant kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de klant. Indien de oorzaak van de wijziging aan Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie.
Art. 7, lid 2
Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie moet de klant binnen 48 uur (2 werkdagen), nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de klant is toe te rekenen. De klant kan de wijziging(en) afwijzen.
Art. 7, lid 3
a. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van een alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
Art. 7, lid 4
Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de klant onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de klant de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan gemiddelde geringe betekenis strekt.
Art. 7, lid 5
In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie de klant de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 8 lid 4.

Artikel 8: Hulp en bijstand
Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie is naar gelang de omstandigheden niet verplicht de klant hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen.

Artikel 9: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie
Art. 9, lid 1
Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, brochures en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
Art. 9, lid 2
Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit medische behandeling en/of medisch onderzoek. De artsen zijn in medisch opzicht autonoom en dragen zelf verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die ze in het arbeidsverband met de medische instelling opgedragen krijgen. Schade die voorvloeit uit de medische behandeling komt volledig voor risico en rekening van de klant.
Art. 9, lid 3
Na afronding van het vooronderzoek, waar ter wereld ook uitgevoerd, kan de klant geen rechten ontlenen aan de bevindingen van de arts. Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de bevindingen en het advies van de arts. Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie zal geen medewerking verlenen inzake juridische kwesties.
Art. 9, lid 4
Klant verklaart voldoende en aannemelijk geïnformeerd te zijn door Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie, en op de hoogte te zijn van mogelijke risico’s en beperkingen van de door hem uit vrije wil ondergane medische behandeling en/of medisch onderzoek.
Art. 9, lid 5
Klanten kunnen, indien zij over het functioneren van de behandelend arts vragen hebben, zich tot Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie wenden.
Art. 9, lid 6
Conform artikel 1c van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn op de overeenkomst tussen klant en dienstverlener (waaronder begrepen de medische instelling, ziekenhuis of arts) de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener van toepassing.
Art. 9, lid 7
Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze Algemene Voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk via e-mail of post worden bevestigd.
Art. 9, lid 8
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie gelden ook ten behoeve van de werknemers van Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 10: Klachten
Art. 10, lid 1
Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dan dient de klant deze zo spoedig mogelijk schriftelijk via e-mail of post te melden bij Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie.
Art. 10, lid 2
Op alle geschillen tussen Caruso & Heinsman GbR INTERHAIR haartransplantatie en de klant is het Duitse recht van toepassing. Uitsluitend een Duitse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.